شعر شعبی

چنت اه من اگولن تسهر انت اعیون و تفز ویه جرحی و تنحب ونته

و چنت ریجی بشحیح النده و جفت الریع تجزینی السراب الماوکت ذگته

و چنت دمعی التهل من اختنگ عبرات و انت اصبع فرحتی انکیف ابطگته

چنت بظلکتی و اسرای و تصافح نار و افراشه بگمرتی و تحترگ سکته

یا عود و مسچ و ایچوی کتره بنار و ایچور جمر ویصاوغ بشمته

یل تفزع و چنت گبل الحشیم بیوم اطبج رمش عینی و توصل بفکته

یضراع الیصد عن هامتی الصمصام یا فزت رمش من یشگف بصکته

یل ترجف برد چنت من اصیح الشاه یا فی بسمومی و دفو ببرد اشته

یا ثایه و جذر بیک انه الاوی الریح و ارها علی الرواسی و زودی بیک انته

یل تسند چنت ظهری بعجاج الظیم و احزامی الچنت مایرتخی بعته

یل چان بثنیتک مشتهه بملفای و تهلهل فرح لو گربت هلته

چا هسه اشلفاک و ماترف لندای و انت الچنت اگولن ماکو مصل انته

چا زولت بخت لو حظی مایحویک لو گدری ویه طیبک ما رهم شفته

جفی اشما ردت و اگصی بمغثتی و زید بس بالک تظن آنه العهد خنته

+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۳ اردیبهشت۱۳۹۴ساعت 20:15  توسط عادل الصخراوی | 

قصیدة تاج الکون

تاج احنه علی راس الکون رب العرش خلانه

و ملبوس الفخر بس علی ادینه اگدارت اردانه

صحیح الی مدح نفسه یذمها بحچیه ولسانه

بس موش احنه النذم الروح من انگول احنه المجد عنوانه

و لا احنه النذم الروح من انگول احنه انزه بشر خالقنا سبحانه

کنتم خیر امت اخرجت للناس هیچ الباری بالقران سمانه

نتفاخر بسمنه و نستحگ الصیت مو حگنا المذمه و چلمت امهانه

لن منا الرسول البیه شاء الله القدیر ایتمم ادیانه

و نتباها بلسان البیه خط ربنا الجلیل آیات قرانه

تنگانه العزیز النصرت المختار بینا ایشد ازر و یلاگی عدوانه

یا امه المثلنا استبشرت بالخیر و اعدها الرسول الجنه بالسانه

اذن حگ لو نرید انگول احنه اکرم فصیله بعالم انسانه

و لکلمن یشک انثبت ببرهان نحچی له الحقیقه و ننخا وجدانه

تاریخ الامم ما تنشد تاریخ عن اسم العروبه و هیبت امچانه

بالطب بالادب هم بالشعر بالدین بالفنبالسیاسه العرب فنانه

بفخر حمزه و علی الکرار بوسام الشجاعه انگلد اعضانه

میزتنا الشجاعه و تشهد النا بهای خیبرها و تبوک و نچبت اعدانه

و گبلها ویه النبی چم غزوه و الکرار ببدر و احنین خندق و احد تلگانه

و اظن بعده الجرح یدی الصلاح الدین ما سومر حمارا و لابرا امچانه

و گبل جفت الحبر بموشح المختار جر طور العروبه و بیین نهرانه

و هذا آخر دلیل الما قنع بالفات للینسه بقصد و یرید نکرانه

و حی طور الی زخ حبره بقلمنا الجاف من جور الزمان و گوا سعوانه

و حی صاحب بعصیره الیعتنینا بشوگ یلگه الصدگ بینه و بیه یلگانه

و لا تاه التعنه و لا یضیع احمای ذیچ اتلول عزی و ذاکه صیوانه

و لا چل الجدم بمطارد الطیبات لا دور مچل و هذا ممشانه

و لا مره الوکت یحظی بمذله و عار بدیار المجد لو ذرة اخیانه

و لا بینا التنازل عن قضیته و عاف نهجه و بدل ایمانه

و لا بینا الیخون و ینکر المعروف ماننسه الملح ایدنس احمانه

و لا بینا الیخالف آیة القران و یاخر زلمنه و تجدم انسانه

و لا بینا الیساوم عل بخت و یبیع حظا و شرف دیوانه

اذا گلنا بدلیل و هم بعدنا انگول احنه اکرم فصیاه بعالم انسانه

و تضل نشده بدلیلی و ضل علیک اجواب یل گلبی الطلبک هاجت اشجانه

اذا هذا الوصف لایگ علینا و زود چا لیش الزمان امخالف ویانه

ما مبریه ذمتک لا عذر مقبول وجرت الدلیل اتطفی نیرانه

 

+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۳ اردیبهشت۱۳۹۴ساعت 20:1  توسط عادل الصخراوی | 

آنه شاعر من الاهواز الحبیبه و بیها عنوانی و هویتی و منزلی

و من بعد الله و رسوله یشهد الحیدر کیانی ایصیح یا نعم الولی

و النشد عن سر کلامی آنه شاعر و ارد اصرح هیچ اگولن مایلی

آنه تجبرنی العقیده اتگلی اکتب بالخلافه حیدر اسمه الاولی

و اصبع الما یبصم الهای العقیده و الله اگصنه و اگولن ماهو لی

و آنه عندی اکبر دلیل من ارد اگوم بغیر ما ادری اگولن یا علی

+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۳ اردیبهشت۱۳۹۴ساعت 19:34  توسط عادل الصخراوی | 

قصیدة الحلم

بالحلم چن شفت ولفی،واجف بضلال اشلون وجفه

گلت فرصه للسوالف،بس چان ماخذنی الزعل وسفه

ازعلت منه لایجینی،لایمر،گلت اطوفه چنی لاشوفا و لعرفه

چن دنگت راسی حدر ردت اطوفه،اشلون اطوفه؟و الله کلفه

بهل حچی و لن اجه صوبی،گالی اگعد اتهلک الوجفه

خلنا نگعد خاف احد یمر لو تشوفک عین شامت،عین صلفه

چن گعدنا و ذب عباته و شمر الشیله علی چتفه

بس آنه تدری شصار بیه؟نوب صفنه نوب رجفه

اعرگت و لهاتی یبست کلنی اخفج چنی سعفه

لحظه لن مدری اشلون امتدن ایدیه علی چفه

چن لزمته انهجم بیت امه علیه،گلی ارید اشکثر ترفه

گمنا نتغشمر سویه،چنه ایطگنی و اشجفه

صرنا واحد یم الاخر،بین طفرا و بین زحفه

تگربنا و بعد گد شعره و نحط شفه علی شفه

لن نبحت چلب جیرانه بذانی صدف گلبی اشلون صدفه

فزیت بنعاس و دهشه من صدیت لن شفت الحرامی ایحول بلهفه

اثاری الچلب ینبح عل حرامی و الباگ حلمی یا الف وسفه

یا الف وسفه ...!!!

+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۳ اردیبهشت۱۳۹۴ساعت 19:29  توسط عادل الصخراوی | 

ریعت گاع القوافی و بین بچفها النزیز

و هلهلت لک دار زاید فارس بوکت اللزیز

اهوازی یکتبلک قصیده و یکتفی بعبدالعزیز

و یبدع لک وزن الحمادی

بحق الشاعر عبدالعزیز الحمادی

+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۶ فروردین۱۳۹۴ساعت 18:35  توسط عادل الصخراوی | 

آنه شاغل بالی مطلب بی بنات افکار عگلی امشتتات

الف لیش و لیش عندی و لیش«سبعه» عل المقادیر البقایا امفضلات

لیش گلی بسبعت ایام الخلایق صوراها امکونات

و لیش سبعه من الملایک فضل الله و گال عندی امقربات

و لیش سبعه من الشداد عل الوطیه امشیدات

و لیش سابعهن تشرف ضیف ابمعراجه سید الکائنات

و لیش بایام السبوع السابع اتعله علی السته باقیات

و مادریت السبعه سرهن عندی ظلن مبهمات

و من عرفت الکاظم السابع امامی صارن انقاط الحروف امبینات

و قررت لصادق آخذ اعظم آیات التحایا امعطرات

حیث من شمسه ایتشعشع سابع انوار الولایه بهل حیات

+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۶ فروردین۱۳۹۴ساعت 18:16  توسط عادل الصخراوی | 
هو من اهالی الاهواز الحبیبه،موالید قریة کوت سید نعیم من توابع الخفاجیه.

ولد الشاعر سنة 1357 هجری شمسی.

انهی دراسته هناک حتی دخل الجامعه و استطاع ان یکمل دراسته الاکادیمیه حتی اخذ الما جستر فی المحاسبه و حالیا یعمل مدرس فی التعلیم و التربیه فی الاهواز.

ترعرع الشاعر فی اجواء ریفیه و امضی فیها ظفولته حتی بلغ سن المراهقه.

طالما علقت فی ذهنه ذکریات القریه و الاجواء الشعبیه حیث نری انعکاس تلک الذکریات و نتلمسها فی اشعاره من خلال مفرداته العریقه مما جعلت اشعاره تتمیز بنکهة ریفیه خاصه تاخذ المستمع الی حیات الماضیه.و هذه ما تسمی بالحسچه فی الشعر الشعبی.

کتب الشعر منذ 16 سنه و کتبه بانواعه المختلفه. ک القصیده و الموال و الابوذیه و الهات و الدارمی

شارک الشاعر فی عدة مهرجانات و منها الشعر الرضوی و شاعر خوزستان و رسول الرحمه اضافه الی الامسیات و الندوات المحلیه علی مستوی المحافظه حضر الشاعر فی القنوات التلفزیونیه المحلیه منها و الفضائیه و انشد الشعر فی المنسبات المختلفه.

استمر فی النشاط حتی تمکن اخیرا من ارتدا البرذه بعد کسبه الرتبه الثانیه دولیا فی مهرجان رسول الرحمه الدولی للشعر الشعبی الذی اقیم موخرا فی مدینة قم.

لدی الشاعر دیوان قد تم تجمیعه و علی شرف الطبع و النشر.

+ نوشته شده در  جمعه ۱۴ فروردین۱۳۹۴ساعت 15:6  توسط عادل الصخراوی | 

دخت،و احتار عگلی بتلحسین

جرح و یگول ذلت بتلحسین

یلملم ضل شموخه بتلحسین

غشیم الماعرف معنی القضیه

یلملم:الجبل العالی

----------------------------

صحت من ظیم وکتی التعس ولیار

و مل منی السلف و البیت ولیار

آنه امترز ابراس الحبل و الیار

علیکم یل احباب و مو علیه

-------------------------

نظرت اسنین متوالمن یومای

نوب الوکت یشمر نوب یومای

چا یذبل شتلها الروح یومای

یجیها اربیع و امساجه الخویه

------------------------

السگانی ادوای یوم ابریت بیمن

علی و حرت اشد الظهر بیمن

اراوس گمت عچب الگوم بیمن

و اعامل عل فلس و اشری بمیه

------------------------

الگلب موگد حچیهم مندوابی

رگد لا چود ینفع مندوابی

یگلی اشمر زرعکم مندوابی

حرامی الحمل المبیوگ دیه

------------------------

نواقیس الحزن حلفن منهده

علی الماشایف الراحه منهده

امنکضه ایچتله صم ایدی منهده

یطیر و انحدر صوب المنیه

-------------------------

اعسرت یا طیر سعدی اشبیک وگفیت

و عفت دنیای تفتل عسم وگفیت

مثل وگفت یهودی بدیر وگفیت

غریب شما اوچی اضیج بیه

--------------------------

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۱۳ فروردین۱۳۹۴ساعت 10:32  توسط عادل الصخراوی | 

رچیچ الحیل و ایعضعض بهامای

الندم و العیب گلنا له بهامای

نصیح انشفت و العگله بهامای

الذنب و للعین و الظیم عله ادیه

--------------------------------

الجسم گدما ذرا الفیک وجفلاک

اصبی العین الک مولح وجفلاک

دگلی اشبدر منی ایغث وجفلاک

و گلی اشفر فرک من بین ادیه

--------------------------------

و حگ من طر فلقها من وطاها

الوطیه اعتلت طاها من وطاها

الیباهی بنوره طاها من وطاها

زهت من نور مصباحه الثریه

----------------------------

 

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۰ فروردین۱۳۹۴ساعت 22:39  توسط عادل الصخراوی | 

اجد و اسهر و احصل علمانی

 

الشرع و کتاب ربی علمانی

 

یضل یوم اصیرن عالمانی

 

الفخر لل علمانی ابجدیه

 

-------------------------------

 

هلا بطلتک یسر شوگی هلاوین

 

الصگر بجفاک مایندل هلاوین

 

و حگک من اهد یومک هلاوین

 

ونین الفاجده بأول مسیه

 

----------------------------------

 

السگیته من وریدی و طیب شربای

 

حسچ یشتل بدال الشوگ شربای

 

تگلی اربی بطریج اهواک شربای

 

اخاف انوب شوفی ایخون بیه

 

----------------------------

 

رهیفه اوتار شوگی ویرنتل

 

جفا و یکثر حنینی ویرنتل

 

حجل دلحگ دلیلی ویرنتل

 

سکنته و من یوج اتموت بیه

 

---------------------------

 

اشیفید اللوم بل مجفین شبچای

 

و یشط الربع زر و فلس شبچای

 

قدو یوم الصحتهم علی شبچای

 

بس محد شبچ راحه بادیه

 

--------------------------

 

اذا ما تدری اسئل منعدانه

 

الهزم یاهو الاجانب منعدانه

 

و اذا راید جوابک منعدانه

 

عربی و افتخر بالیعربیه

 

------------------------

 

اشگد وکتی انه الویای ماطل

 

او علیه ابعین الیودون ماطل

 

عسه عمر المذله بعد ماطال

 

تموت ابعز و لا ساعه ابمهظمیه

 

--------------------------------

 

اکش عن لا گصر ویبان بردای

 

و افرع زود الاگی بغیض بردای

 

اعتقد مو قصدی اجازی الطیب بردای

 

القصد عن لایبین العوز بیه

---------------------------------

الاف و المیم تعقدهن معلام

یمن علمک لعد جهلی معلام

الذچر طرواک یلی اسمک معلام

لزوم احنی الظهر و آخذ تحیه

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۰ فروردین۱۳۹۴ساعت 22:18  توسط عادل الصخراوی |